ทางบริษัทฯ ได้คัดสรรผลงานทางเทคโนโลยีดิจิทัลภาพเสมือนจริงเพื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ นำไปร่วมแสดงให้กับผู้ประกอบการทุกภาคธุรกิจของรัฐและเอกชน ของไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้สนใจที่เข้าเยี่ยมชม ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ทุกคนได้รู้จักและเข้าใจในศักยภาพ การประยุกต์ใช้ และการพัฒนาของเทคโนโลยีนี้มากขึ้น อีกทั้ง การร่วมเผยแพร่ผลงานครั้งนี้ ได้ช่วยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของประสิทธิภาพการใช้ภาพเสมือนจริงในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561 หรือ SETA 2018 จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

Our Virtual Reality & Augmented Reality are displayed in SETA 2018.

This photo by DEPA Thailand

นิทรรศการในปีนี้มีแนวความคิด คือ การก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งผลงานของทางบริษัทฯ ในด้านเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายวงการธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกในหลายด้าน เช่น การนำไปใช้กับการฝึกอบรม การใช้งานร่วมกับทางการแพทย์ในการบำบัดผู้ป่วย การแสดงผลที่ถูกประมวลค่ากับระบบ IoT เป็นต้น ทั้งช่วยในการสร้างความเข้าใจที่รวดเร็วขึ้น ยังสามารถลดค่าใช้จ่าย เช่น การสร้างสถานกาารณ์จำลองที่สามารถปรับใช้ซ้ำได้ การเดินทางในการรวบรวมข้อมูล ความเสียหายของแบบจำลอง เป็นต้น ดังนั้น เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงนี้จะมีประโยชน์อย่างมากกับชีวิตประจำวันและถูกใช้ในวงกว้างต่อไป

This photo by DEPA Thailand