Cognitive Training Program (VR)

Virtual Reality Cognitive Training Program เป็นการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงในการฝึกการเรียนรู้ ซึ่งทางเราได้สร้างสรรค์แนวความคิดนี้ให้เป็นจริง โดยการใช้ VR ในการฝึกฝนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอกของ (ว่าที่ ดร.) อาจารย์สดใส ดุลยา

VR นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเชาว์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กวัยประถม ตามที่อาจารย์สดใส ได้กำหนดไว้ ทางเราจึงผสมผสานสร้างบรรยากาศเป็นลักษณะเกม เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเข้าถึงได้ง่ายกับผู้เข้ารับการเรียนรู้ ภารกิจที่ต้องทำจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน ขึ้นกับรูปทรงของระดับนั้น ๆ ผู้เล่นจึงได้ฝึกฝนและเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการด้านศิลปะ และกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน