How to be a Vlogger in Skill Expo Thailand 2022 (VR)

ผลงาน "VR เรียนรู้อาชีพ Vlogger" เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่ในการสอน และถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ถูกจัดแสดงในงาน Skill Expo Thailand 2022 ครั้งที่ 5 จัดขึ้นโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ด้วยแนวคิดการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่

Vlogger อาชีพใหม่ยอดนิยมของยุคดิจิทัล” เป็นหนึ่งในหัวข้อของกิจกรรมเสวนา ที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

"VR เรียนรู้อาชีพ Vlogger" เป็นมิติใหม่ที่ให้ผู้สนใจได้รับทักษะความรู้ การเป็น Vlogger ผ่านโลกเสมือนจริง ด้วยเครื่อง VR ทำให้ผู้ใช้งานได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศจำลองและเรียนรู้แบบ 360 องศา สามารถเลือกเนื้อหาด้วยตัวเอง ดังนี้

รับชมวิดีโอแนะนำ ทำความรู้จักกับ Vlogger รู้จักอุปกรณ์ เทคนิคการถ่ายเบื้องต้น
วัดผลจากความรู้ที่ได้ และเพิ่มความรู้ใหม่
จำลองการเป็น Vlogger ได้ทดลองการบันทึกภาพวิดีโอ การจัดมุมภาพแบบ Selfie รวมทั้งแนะนำการตัดต่อ เพื่อส่งออกต่อไปใช้งานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อีกด้วย