Huawei Smart XR (VR/AR Application)

Smart XR แอปพลิเคชันที่รองรับการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนแบบเชื่อมต่อขยายขอบเขตของแพลตฟอร์มได้ ทั้งเทคโนโลยีภาพเสมือนแบบซ้อนทับ หรือ AR (Augmented Reality) ที่ทำให้วัตถุจำลองในลักษณะต่าง ๆ เช่น กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ แอนิเมชัน วิดีโอ ถูกแสดงผลบนโลกกายภาพพร้อมความสามารถในการโต้ตอบ (Interactive) และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง หรือ VR (Virtual Reality) ที่จำลองบรรยากาศรอบตัว ให้เป็นไปตามที่สร้างสรรค์ สามารถแต่งเติมวัตถุจำลองได้หลากหลาย เพิ่มความสมจริงด้วยการโต้ตอบแบบสัมผัสเสมือน เช่น การหยิบ จับ โยน เป็นต้น

การผสานการทำงานได้ทั้งสองแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีภาพเสมือน จึงถูกเรียกว่า XR (Extended Reality) นั่นเอง ทั้งนี้ การนำมาประยุกต์ใช้ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูล IoT (Internet of Things) และ Big Data ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เมืองแห่งอนาคตจำลองที่เราสร้างขึ้นนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก Huawei ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่ โดยให้เราได้เนรมิตโต๊ะรับแขกในห้องแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานใหญ่) หรือ DEPA ให้กลายเป็นสื่อนำเพื่อให้ AR แสดงผลแอนิเมชันกราฟิกจำลอง 3 มิติ

ผู้ใช้งานสามารถแตะวัตถุ AR เพื่อให้แสดงการเคลื่อนไหว ได้แก่ โดรน จรวด รถไฟ และหุ่นยนต์
ผู้ใช้งานสามารถขยายเมืองจำลองในขนาดที่ต้องการ
ผู้ใช้งานสามารถเดินชมเมืองจำลองได้โดยรอบ กราฟิกต่าง ๆ ก็ยังเคลื่อนไหวราวมีชีวิตจริง

สัมผัสประสบการณ์นี้ ได้ฟรี! สามารถดาวน์โหลด Smart XR และใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android)