IoT Augmented Reality

IoT
Augmented Reality

With product now sharing more information than before, we can now take those information and develop an application which can take those information and apply it to help end user.

การแสดงผลรายละเอียดจากหลายฐานข้อมูลที่ถูกประมวลออกมาให้กลายเป็นกราฟิกที่เข้าใจง่าย สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ลดเวลาการค้นหา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น