Instruction Manual Augmented Reality

Eliminate the old instruction handbook, with your smartphone or tablet, user can scan the product then the instruction can appear on the product for an accurate understanding.

คู่มือที่ให้คุณใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา นำเสนอเนื้อหาได้มากกว่าข้อความ ทั้งกราฟิกเคลื่อนไหว วิดีโอ และเทคนิคพิเศษให้โต้ตอบได้ จะทำให้ทุกรายละเอียดเข้าใจได้ง่ายขึ้น