จินตนาการที่เป็นจริงด้วยการจำลองเนื้อหาข้อมูลในการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม บทเรียนจะถูกย่อยให้เข้าใจง่าย ช่วยเสริมการถ่ายทอดแบบดั้งเดิมให้เข้าถึงมากขึ้น

จินตนาการที่เป็นจริงด้วยการจำลองเนื้อหาข้อมูลในการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม บทเรียนจะถูกย่อยให้เข้าใจง่าย ช่วยเสริมการถ่ายทอดแบบดั้งเดิมให้เข้าถึงมากขึ้น